Kontakt
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego metalRoute z dnia 24.08.2015r.
1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego metalRoute;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.metalroute.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy metalRoute a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

11. Przedpłata – zapłata przed wysyłką Towaru w formie przelewu bankowego lub płatności elektronicznej za złożone zamówienie w Sklepie;

12. Pobranie – zapłata gotówką kurierowi za złożone zamówienie w Sklepie przy odbiorze przesyłki z Towarem;

13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.metalroute.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.metalroute.pl , prowadzony jest przez firmę metalRoute Anna Piątkowska zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP 5221896061, REGON 361554144 z siedzibą w Feliksowie, ul Apteczna 9b, 05-083 Zaborów.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem że Klient w danym momencie posiada aktywny dostęp do Internetu, a urządzenie z którego korzysta spełnienia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Zainstalowana i poprawnie skonfigurowania przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 7.x0, Mozilla FireFox w wersji co najmniej 3.x, Google Chrome w wersji co najmniej 10.x, Opera w wersji co najmniej 9.x lub Safari w wersji co najmniej 5.x.

b) Zainstalowana najnowsza wersji Java (zalecana wersja 8.x lub wyższa)

c) Zainstalowany Adobe Flash Player (zalecana wersja 18.x lub wyższa).

Sklep internetowy jest zbudowany w technologii RWD, co gwarantuje poprawne wyświetlanie się stron w każdej rozdzielczości ekranu, nie mniej zalecana rozdzielczość na urządzeniach stacjonarnych, to 1024 x 768 pixeli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa metalRoute zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu: www.metalroute.pl , oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem pełnego korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. metalRoute może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez metalRoute za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię metalRoute.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody metalRoute.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla metalRoute,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.metalroute.pl, dokonać wyboru towaru, jego rozmiaru, kolorystyki i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, potwierdzenie lub podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z metalRoute Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „metalRoute – potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr..”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, oraz Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową. Koszty dostawy wynoszą: koszty dostawy metalRoute.

5.3. Termin realizacji dostawy w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju przesyłki i sposobu płatności wynosi, w granicach Polski od 24h do 48h, do krajów Unii Europejskiej od 3 do 8 dni roboczych.

W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności za zawartą umowę sprzedaży, realizacja wysyłki następuje po wpłynięciu wpłaty na podane konto metalRoute.

W przypadku wyboru pobrania, jako formy płatności za zawartą umowę sprzedaży, realizacja wysyłki następuje niezwłocznie.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.metalroute.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz możliwość pobrania faktury VAT z konta Klienta bezpośrednio w Sklepie internetowym. Dla Klientów nie posiadających konta w Sklepie internetowym, do przesyłki jest dołączana specyfikacja Zamówienia i faktura VAT (o ile Klient wcześniej zgłosił taką potrzebę).

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przy przedpłacie - na numer konta bankowego ING 07 1050 1025 1000 0091 1024 0448,

b) przy pobraniu - gotówką u kuriera.

c) płatnościami z natychmiastowym księgowaniem, realizowanymi przez zintegrowane błyskawiczne płatności z większością banków oraz poprzez systemy IAI Pay, PayPal i PayU,

d) przez płatności kartą płatniczą VISA, MasterCard, American Express lub Diners Club,

e) przez płatność bonami zakupowymi lub kartami podarunkowymi,

f) przez płatność punktami z programu lojalnościowego,

g) przez płatność w ramach sprzedaży ratalnej.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować nas tj. Sklep metalRoute Anna Piątkowska, Ul. Apteczna 9B 05-083 Feliksów, tel. +48 530 222 310, e-mail: shop@metalroute.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór dostępny jest pod linkiem: odstąpienie od umowy.

Klient posiadający konto w Sklepie może, ale nie musi gdyż nie jest to obowiązkowe, uruchomić procedurę zwrotu towaru na stronie: www.metalroute.pl w zakładce „Twoje konto” podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.2 Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od umowy metalRoute zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez metalRoute), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. metalRoute może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.2.1 Klient odsyła Towar będący przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Zwracany Towar musi być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu zwrotnego Towaru do Sklepu.

Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.2.2 Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

g) umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;.

h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) umowy zawartej na aukcji publicznej.

7.3. Dodatkowo, Sklep ustanawia prawo, w którym Klient może dokonać zwrotu Towaru i odstąpić od Umowy sprzedaży w przeciągu ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. Możliwość zwrotu Towaru w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, nie narusza ani nie ogranicza praw Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, co jest zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo do zwrot Towaru w terminie 30 dni realizowane jest z zastrzeżeniem i respektem wszystkich pozostałych postanowień punktu 7 niniejszego Regulaminu.

Sklep ustanawiając prawo do zwrotu Towaru w przeciągu ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, zastrzega co następuje:

a) Klient od momentu wejścia w posiadanie Towaru zobowiązany jest do jego przechowywania i należytego obchodzenia się z nim,

b) Towar musi zostać zwrócony do Sklepu w stanie niezmienionym,

c) Zwracany Towar musi być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi oryginalnymi i fabrycznymi metkami,

d) Zwracany Towar musi być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu zwrotnego Towaru do Sklepu,

e) Zwracany Towar odsyłany jest na koszt własny Klienta w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży dostarczenia na adres Sklepu:

metalRoute Feliksów, ul. Apteczna 9B 05-083 Zaborów

Prawo do zwrotu Towaru i odstąpienie od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 metalRoute jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: shop@metalroute.pl wysyłając wypełnione zgłoszenie reklamacji, dostępne pod linkiem: zgłoszenie reklamacji. Klienci posiadający konto w Sklepie zgłaszają reklamację bezpośrednio w serwisie: www.metalroute.pl w zakładce Twoje Konto podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8.3 metalRoute zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4 Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 metalRoute podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić metalRoute o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Feliksów, ul. Apteczna 9b, 05-083 Zaborów, mailowo pod adres: shop@metalroute.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 metalRoute zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6 Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego jest metalRoute: firma metalRoute Anna Piątkowska zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 5221896061 , REGON 361554144 z siedzibą w Feliksowie, ul Apteczna 9b, 05-083 Zaborów. Telefon kontaktowy: +48 530 222 310, adres e-mail: shop@metalroute.pl .

10.2 metalRoute zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z: RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

10.3 metalRoute zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. metalRoute nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż te wskazane w Regulaminie.

10.4 metalRoute będzie przetwarzać dane osobowe Klienta bezterminowo. Jest to konieczne ze względu na prowadzoną przez Sklep politykę rabatową, prowadzenie programu lojalnościowego, oraz przygotowywanie i dostarczanie specjalnych ofert dla Klienta.

10.5 Klient dobrowolnie podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe metalRoute wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez metalRoute w celu realizacji złożonego Zamówienia i Umowy sprzedaży. metalRoute pozyskuje dane od Klienta w celu realizacji złożonego Zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu i dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Klient ma też prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

10.6 Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.7 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.metalroute.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html .

11. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy metalRoute a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy metalRoute a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę metalRoute.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.pixelpixel