Contact
Save to shopping list
Create a new shopping list

Order cancellation

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.metalroute.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy metalRoute a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować nas tj. Sklep metalRoute Anna Piątkowska, Ul. Apteczna 9B 05-083 Feliksów, tel. +48 530 222 310, e-mail: shop@metalroute.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór dostępny jest pod linkiem: odstąpienie od umowy.


Klient posiadający konto w Sklepie może, ale nie musi gdyż nie jest to obowiązkowe, uruchomić procedurę zwrotu towaru na stronie: www.metalroute.pl w zakładce „Twoje konto” podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.


Dodatkowo, Sklep ustanawia prawo, w którym Klient może dokonać zwrotu Towaru i odstąpić od Umowy sprzedaży w przeciągu ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. Możliwość zwrotu Towaru w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, nie narusza ani nie ogranicza praw Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, co jest zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo do zwrot Towaru w terminie 30 dni realizowane jest z zastrzeżeniem i respektem wszystkich pozostałych postanowień punktu 7 Regulaminu Sklepu.

Sklep ustanawiając prawo do zwrotu Towaru w przeciągu ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, zastrzega co następuje:

a) Klient od momentu wejścia w posiadanie Towaru zobowiązany jest do jego przechowywania i należytego obchodzenia się z nim,

b) Towar musi zostać zwrócony do Sklepu w stanie niezmienionym,

c) Zwracany Towar musi być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi oryginalnymi i fabrycznymi metkami,

d) Zwracany Towar musi być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu zwrotnego Towaru do Sklepu,

e) Zwracany Towar odsyłany jest na koszt własny Klienta w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży dostarczenia na adres Sklepu:

metalRoute Feliksów, ul. Apteczna 9B 05-083 Zaborów

Prawo do zwrotu Towaru i odstąpienie od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.


Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od umowy metalRoute zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez metalRoute), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. metalRoute może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Klient odsyła Towar będący przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


Zwracany Towar musi być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu zwrotnego Towaru do Sklepu.


Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

g) umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;.

h) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) umowy zawartej na aukcji publicznej.

pixelpixel